bg / en

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни на интернет сайта https://strongimoti.com/
Интернет сайтът https://strongimoti.com/ (наричан по – долу „Сайт“) се управлява от „Стронг Имоти“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203377325, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Варна, р-н Одесос, УЛ.ИВАН ДРАСОВ, 3, (наричано по – долу „Стронг Имоти“ или „Администратор“). Стронг Имоти предоставя информация относно обхвата на съгласието на Потребителя за обработка на личните данни, предоставени доброволно от Потребителя (както е дефиниран в Общи условия за ползване на интернет сайта https://strongimoti.com/ и предоставяните чрез него услуги) чрез приемане на Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни.


Личните данни на Потребителя се обработват от Стронг Имоти в съответствие с принципите, предвидени в българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30
януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от българската Комисия за защита на личните данни.


1. Регистрите на лични данни на Потребителите са заявени за вписване при българската Комисия за защита на личните данни и са вписани в публичния регистър на регистрите на лични данни. Информация относно регистрите на лични данни е достъпна на www.cpdp.bg.


2. Стронг Имоти е администратор на личните данни на Потребителите по смисъла на ЗЗЛД. 


3. Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставено при регистрацията на Потребителя на Сайта и с оглед поддръжка на неговия потребителски профил, оправомощаването за обработка на лични данни, необходимо съгласно закона за изпълнение на договора, сключен с Потребителя, за уреждането на услугите, предоставени от Стронг Имоти на Потребителя и за постигане на допустими от закона цели, преследвани от Администратора, включително маркетингови цели, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЗЛД. Обработването на лични данни на Потребителя обхваща всички лични данни, предоставени от Потребителя за целите на извършване на регистрация на Сайта.


4. Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията, изложени по–долу, за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на Сайта.


5. При регистриране на профил на Сайта Потребителят предоставя лични данни като презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail), за да регистрира и поддържа Акаунт на Сайта.  Потребителят не е задължен да предоставя посочените данни, но в този случай Стронг Имоти няма да има възможност да изпълни Общите условия и следователно Потребителят няма да може да използва Сайта, в пълната му функционалност достъпна за регистрирани потребители.


6. Личните данни на Потребителя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на Администратора и за изпращане на Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта https://strongimoti.com/ и предоставяните чрез него услуги) на Потребителят (за което Потребителят предоставя своето съгласие чрез създаването на Акаунт). Броят на Информационни материали, изпращани от Администратора, може да е различен. Към всеки един момент Потребителят има право да поиска писмено да се преустанови получаването от негова страна на подобни Информационни материали.


7. Към всеки един момент Потребителят има право на достъп до своите лични данни и право да изменя (допълва) своите лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка на неговите/нейните лични данни или да възрази срещу получаването на Информационни материали, без да посочва причина за това. Оттеглянето или отправянето на възражение, що се отнася до степента на обработка на личните данни за извършване на регистрация и поддържане на Акаунт на Сайта, се подават посредством електронна поща, изпратена на имейл office@strongimoti.com, на телефон: +359889156259 или, що се отнася до данните, които се обработват за маркетингови цели, чрез отписване посредством натискане на връзката за отписване в края на съобщението, съдържащо Информационните материали. След оттегляне на съгласието или отправянето на възражение, личните данни на Потребителя вече няма да бъдат използвани за посочените цели. Потребителят може да измени/допълни своите лични данни като директно внесе промени чрез влизане в своя Акаунт на Сайта или като изпрати заявление за това от адреса на електронната поща, регистрирана от Потребителя на Сайта, на имейл office@strongimoti.com.


8. Стронг Имоти може да предоставя личните данни на Потребителите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство, включително на лица, на които е възложено обработването на лични данни. Лицата, на които е поверена обработката на лични данни въз основа на отделен договор, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на обработка на данните. При писмено поискване от страна на Потребителя, Стронг Имоти му/й предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. В допълнение, по този ред Стронг Имоти също така предоставя достъп до актуална и подробна информация относно техническите мерки, които се използват или предоставят от Стронг Имоти, за предотвратяване на придобиването и изменянето на личните данни.
С използването на Сайта Потребителят се съгласява неговите/нейните данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани по – горе, и за посочените в настоящата Политика цели.


На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с настоящото давам своето изрично, конкретно и информирано съгласие за обработка на личните ми данни (посочени във формуляра за регистрация) от страна на „Стронг Имоти“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203377325, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Варна,БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Одесос, УЛ.ИВАН ДРАСОВ, 3, свързани с осъществяването на дейността на Интернет сайта https://strongimoti.com/. Известно ми е правото да осъществявам достъп и да внасям поправки в доброволно предоставените лични данни в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД. Също така предоставям своето изрично, конкретно и информирано съгласие за прехвърляне на лични данни от страна на Стронг Имоти към администратори на лични данни и/или лица, обработващи лични данни, намиращи се в държави извън ЕС/ЕИП, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните по смисъла на чл. 36а, ал. 2 ЗЗЛД за описаните по – горе цели. Известно ми е, че не-предоставянето на лични данни може в значителна степен да затрудни или възпрепятства нормалното осъществяване на дейността на Интернет сайта https://strongimoti.com/.
Съгласен съм да получавам посредством електронна поща или по SMS/мобилен телефон от „Стронг Имоти“ ЕООД или нейни партньори Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта https://strongimoti.com/ и предоставяните чрез него услуги). Информиран съм, че в случай, че не желая да продължа да получавам Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта https://strongimoti.com/ и предоставяните чрез него услуги) от „Стронг Имоти“ ЕООД
Мога да се откажа от получаването на електронна поща по начина указан в Общите условия.